Vyrocni_zprava_2017.htm
Sons Sjednocená organizace
nevidomých a slabozrakých
Třinec
O nás Klubová setkání Plán akcíInformátor Fotogalerie Info Domácí rádce Odkazy

Výroční zpráva 2017Vyrocni_zprava_2017.htm


 

 

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, zapsaný spolek

oblastní odbočka Třinec

 

 

               Výroční zpráva pro členské shromáždění dne 27.3.2018

 

Hodnocení činnosti odbočky od členského shromáždění dne 23.března 2017

do 27. března 2018

 

a/ Úvod

   Činnost naší odbočky se řídila plány akcí pro daný rok, t.j. plánem klubových setkání, rámcovým plánem akcí mimo Senior klub a  plánem akcí Kontaktního centra SONS na Poštovní ulici 445 v Třinci. Všechny byly předkládány radě i členům k případnému doplnění a pak ke schválení členskému shromáždění. Aktivity byly rozvíjeny jak v prostorách Senior klubu na Husově ul. 404, v Třinci tak také  v Kontaktním centru na Poštovní ulici 445 v Třinci, tak větší akce mimo tyto prostory.

   Rada se sešla v r. 2017 celkem 12 krát.. V letošním roce se sešla 2 krát. Program jednání rady předkládala předsedkyně členům rady, úkoly z minulých jednání byly pravidelně kontrolovány dle zápisů, které vypracovávala v zastoupení jednatelky paní Marie Miziová. Byl upřesňován rámcový plán činnosti na nejbližší období včetně úkolů s činností souvisejících. Přidělené úkoly konkrétním osobám byly kontrolovány. Účast členů na zasedání rady byla v loňském roce vysoká. Byli iniciativní, úkoly vyplývající z funkce plnili svědomitě, za což patří všem poděkování.

   Dalším důležitým bodem programu byla kontrola hospodaření organizace, členové rady byli pokladní paní Marii Miziovou seznamováni jak s podrobným vyúčtováním uskutečněných akcí, tak se stavem finančních prostředků na bankovním účtu a v příruční pokladně. Originály faktur, bankovní příkazy a kopie pokladního deníku odesílala účetní jednotce Kočka s.r.o. na ústředí SONS ČR, z.s. v Praze.

         Na klubových setkáních jsme se sešli v r. 2017 celkem 9 krát, v červenci a srpnu se klub nekonal z důvodu uzavření Senior klubu v prázdninových měsících a v prosinci byla vánoční besídka v sále restaurace Burian. Této besídky se zúčastnilo 60členů+1doprovod +5 účinkujících.

 

     V tomto roce jsme se sešli v klubu 3 krát. Na klubová setkání si zveme externí přednášející, také přednášky zajišťujeme z vlastních řad

Již tradičně pořádáme jarní výstavky, to jsou vlastnoručně vyrobené velikonoční dekorace a podzimní výpěstky z vlastních zahrádek a co políčko dá, zelenina, ovoce, květiny. Klubová setkání jsou velmi oblíbená, o čemž svědčí hojná účast, cca 45 – 50 členů.  Program připravuje vedoucí klubu paní Věra Molinová ve spolupráci s kulturním referentem panem Eduardem Molinem. Do klubu zvou zajímavé přednášející z různých oblastí dle zájmu našich členů, dále program vyplňují samotní členové  krátkými  přednáškami nebo čtením článků z tisku jak pro zrakově postižené, tak i z jiných časopisů. Přítomní jsou rovněž seznamováni s nejbližšími akcemi dle rámcového plánu aktivit mimo Senior klub a dalšími organizačními záležitostmi nejbližšího období.

    V klubu nezapomínáme ani na jubilanty, které nám připomene paní Věra Kleisová, popřejeme jim i zazpíváme. Pochutnáme si na dobrotách, které donesou jubilanti nebo upečou naše obětavé členky.

   Nadále budeme zvát do klubu  zajímavé lidi z našeho města, členy zastupitelstva, lékaře, cestovatele, sportovce apod.

 

     V měsíci září 2016 bylo slavnostně otevřeno Kontaktní centrum SONS na Poštovní ulici 445 v Třinci a vedením byla pověřena paní Marie Miziová. Účelem tohoto centra je šířit osvětu mezi zdravými lidmi, seznamovat zájemce s kompenzačními pomůckami, organizovat dámské klubíky, výukové kurzy, rozvíjet spolupráci s Městskou knihovnou, kde jsou promítány komentované filmy pro nevidomé, organizovány  přednášky a výstavy. V Kontaktním centru je rovněž zaměstnaná slečna Helena Górecká, která se svým vodicím psem Rockim šíří osvětu ve školách, předvádí žákům dovednosti svého vodicího psa, seznamuje s psaním a čtením bodového písma, předvádí kompenzační pomůcky, které pomáhají nevidomým v běžném životě.

 

b/ Náplň klubových setkání r. 2017 a leden, únor, březen 2018

Datum

Program

Účast

11.1.2017

Konzultace akcí Rámcového plánu aktivit mimo Senior klub pro letošní rok

 

32

 

 

8.2.2017

Přednáška Anny Gavendové o životě žen po ablaci prsu.

Pohovořila o orientačním běhu, je bývalou závodnicí a trenérkou.

35

8.3.2017

 

Pracovnice Úřadu práce – informovala o podávání žádosti na náročné kompenzační pomůcky do ceny 24.500,- Kč. E. Molin popřál přítomným ženám k svátku MDŽ.

42+1 host

 

12.4.2017

Přednáška MUDr.Wlachové na téma zelený zákal, prevence, léčba, operace. Nejnovější vyšetřovací přístroje. Zdůraznila, jak je důležité chodit na preventivní prohlídky

50+1 host

10.5.2017

Přednáška p. Wiselkové o životě sluchově postižených,znaková řeč a pomůcky.

E.Molin přečetl článek „Blahodárný účinek česnekových slupek.

 

53+1 host

14.6.2017

 

 

Ředitel Tyflocentra Ostrava a ing. Ďurková seznámili přítomné s novinkami v oblasti počítačů a chytrých telefonů.

42+2 hosté

 

Červenec, srpen, klub se nekonal

 

 

 

13.9.2017

2 pracovnice z Ústavu zdraví v Karviné, paní Kubalová Jana a paní Monika Žoltá, přednáška na téma „Stres a cukrovka.“

Pan František Martynek pohovořil o reinkarnaci.

Výstavka plodů našich zahrádek

43+2 hosté

11.10.2017

Informace o průběhu sbírky“ Bílá pastelka“, podaly M. Miziová a V. Lasotová

 

47

8.11.2017

Přednáška p. Reichlové ze Sdružení ochrany spotřebitelů, jak se bránit proti tzv. „šmejdům“.

 

 

 

48 + 2hosté

12.12.2017

 

Místo klubu byla Vánoční besídka.

60+1+5 účinkujících

 

 

2018

 

11.1.2018

Seznámení se s návrhem Rámcového plánu aktivit mimo Senior klub v tomto roce, návrhy a změny doplnění.

E. Molin přečetl článek – život bez masa a o rakytníku řešatlakovém.

 

45

7.2.2018

M. Miziová pohovořila o službách organizace ,,Strážný anděl´´, která slouží především osamělým Seniorům.

Podala podrobné informace o naplánovaných akcích pro létošní rok.

E. Molin přečetl článek ,,Co je nemoc .´´

P. Vendzelová připomněla 70 výročí založení JZD, které připadalo na 11. února 2018.

46

14.3.2018

Hostem byl RNDr Raab, který nás seznámil s poznatky a zážitky, které zažil na cestě Koreou.

M. Miziová seznámila členy s akcemi spojenými s DUN

V Třinci a Jablunkově

43

 

Na každém klubu se probíraly organizační záležitosti daného měsíce, zájezdy a aktivity kontaktního centra.

               gratulace jubilantům. Volná debata.

 

 

c/ Uskutečněné akce mimo Senior klub r. 2017 a leden, únor, březen 2018

Rok 2017

Měsíc                    datum                    akce                                počet účastníků

 

Leden                    17.1.2017               Návštěva Muzea                            5

                              19.1.2017               1. Turnaj Bowling                        26

Únor                      2.2.2017                1. Promítání kom. Filmu              30

                              8.2.2017                Dámský klubík                              8

                              14.2.2017               2. Turnaj Bowling                        32

                              16.2.2017               Beseda s Honzou Říhou             15

                              21.2.2017               Společenský večer                      35 + 2

Březen                   2.3.2017                2. Promítání kom. filmu               13

                              8.3.2017                Dámský klubík                            11

                              16.3.2017               3. Turnaj Bowling                        32

                              21.3.2017               Kino Kosmos – Muzikanti           28

                              23.3.2017               Výroční členské shromáždění     56 + 1

                              25.3.2017               Zájezd Nošovice, Příbor              35

Duben                   20.4.2017               4. Turnaj Bowling                        22

                              22.- 24.4.2017        Výlet do Prahy                            16

Květen                   5.5.2017                 Zájezd Kroměříž                          18

                              18.5.2017               5. Turnaj Bowling                        22

                              25.5.2017               Vaječina – Guty                           54

                              28.5.- 2.6.2017       Rekondice – Luhačovice             37

Červen                  20.6.2017               Zájezd Wisla, Inwald                    44 + 2

Červenec               -

Srpen                    29.8.2017               Letní setkání- Bystřice                35 + 3

Září                        7.9.2017                 3. Promítání koment. filmu            5

                              12.9.2017               Zájezd Turčianské Teplice          45 + 3

                              21.9.2017               6. Turnaj Bowling                        11

Říjen                      10.10.2017             Zájezd Petřvald, Karviná             25 + 2

Listopad                -        

Prosinec                5.12.2017               7. Turnaj – Mikulášský bowling   17

                              9.12.2017               Zájezd Kraków                            31 + 14

                              12.12.2017             Vánoční besídka             60+1dop+5účink..

Rok 2018

Leden                              17.1.2018               Vernisáž a výstava v Č. Těšíně    10                                                                     „Vnímejte svět všemi smysly“

19.1.2018               Návštěva Muzeum Třinec             8      

                              23.1.2018               Návštěva Muzea Jablunkov a      16

                                                           Muzea Bible

Únor                      6.2.2018                 Společenský večer       48+1dopr.+4 účink.

Březen                   6.3.2018                 1.Turnaj v bowlingu                     8

                              27.3.2018               Výroční členské shromáždění      58+1+2

 

 

d/ Členská základna

Stav členů SONS OO Třinec rok 2017

Počáteční stav k 1.1.2017  : 117 členů

Noví členové:12 kmenoví + 6 hostujících

Górecká Helena                          Górecký Josef

Sikorová Jana                             Górecká Hildegarda

Malyszková Anna                        Niedzielová Teresa

Matlochová Marie                       Prosková Anna

Pinkasová Irena                          Bílková Marie

Siostrzonková Sylvie                   Niedziela Jan

Wedzelová Zdeňka

Kišová Jana

Ciencialová Gertruda

Jozek Jan

Jozeková Anastázie

Pavelčák Lubomír

Zrušeno členství :  15

Neplatiči: 5

Kocurová Helena

Kocur Gustav

Ernstová Drahomíra

Hlavička Rudolf

Hlavičková Jarmila

Na vlastní žádost :  7

Převod SONS Orlová: 3

Konderlová Anděla

Miklerová Bronislava

Mikler Tomáš

Zdravotní důvody: 4

Tomiczková Emilie

Tacinová Emilie

Szwanczarová Lidie

Jochymková Helena

Úmrtí : 3

Pilchová Marta

Kowalowski Miroslav

Matuszná Anna

Konečný stav členů k 31.12.2017 : 114 kmenových + 6hostujicích členů

Stav členů rok 2018

Počáteční stav k 1.1.2018 : 114 kmenových + 6 hostujících členů

Noví členové: 5

Michálková Lidie

Kmoníčková Ingeborg

Kucharzyk Jan

Górecki Josef

Górecká Hildegarda

Zrušeno členství: 1

Na vlastní žádost – nemoc: 1

Rašková Helena

Převod z hostujících členů na kmenové: 2

Górecká Hildegarda

Górecki Josef

Konečný stav k 27.3.2018: 118 kmenových + 4 hostujících členů

 

e/ Finanční zdroje na činnost

 

Sponzorský dar Ing. Jan Sniegon

Sponzorský dar Šimon Hrubec

Dotace z pokladen pejsci.

Příspěvek ze SONS Praha

Příspěvek ze sbírky „Bílá pastelka“

Členské příspěvky.

Anonymní dárce

Vlastní spoluúčast na akcích - viz podrobná zpráva o hospodaření pokladní paní Marie Miziové.

 

f/ Vzdělávání

 

   V r. 2017 jsme zorganizovali týdenní  rekondiční pobyt v  Luhačovicích, se zaměřením na samostatnou orientaci a chůzi s dlouhou bílou holí. I v letošním roce uspořádáme rekondici, a to opět v Luhačovicích. 

   V Kontaktním centru jsou soustředěny pomůcky, které používáme běžně v domácnosti, ale i složité elektronické, jako jsou zvětšovací lupy, čtecí přístroj, chytrý telefon s hlasovým výstupem. Zájemcům pak žádanou pomůcku přijede  předvést buď pracovník  Sagity, Adaptech Brno nebo Spektry Praha, aby žadatele zaučili, aby mohl pomůcku řádně využívat. Na klubových setkáních čteme články z časopisů, vydávaných pro zrakově postižené jako je Zora, Ema, Svět a příroda. Kulturní referent vybírá články z knih o zdravé výživě, životním stylu, lidovém léčitelství. apod.  

   Propagujeme výuku bodového písma, zatím se nám nepodařilo získat žádné zájemce. V propagaci však budeme i nadále pokračovat a vyzvedávat přednosti psaní i čtení tohoto slepeckého písma.

 

g/ Informace

 Členové jsou seznamováni s akcemi mimo Senior klub prostřednictvím „Informátoru“, který zpracovává předsedkyně 4krát v roce, a to jak v digitální podobě, tak i černotisku. Obsahuje aktuální zprávy o plánovaných akcích v nejbližším období, dále užitečné informace převzaté od jiných organizací, krátké popisy zážitků uskutečněných akcí pro ty, kteří se nemohli zúčastnit z nějakých důvodů či nemoci. Informátor slouží pro vnitřní potřebu naší organizace. Rozesílání poštou i osobní doručení do místa bydliště svědomitě a pečlivě obstarává paní Věra Kleisová, za což jí patří poděkování.

Nově vzniklý zpravodaj „Třinecké očko“ vypracovávají manželé Popkovi s vydatnou pomocí paní Marušky Miziové. Ve zpravodaji najdeme podrobný rozpis akcí letošního roku, tj. dámských klubíků, výstav, zájezdů, sportovních soutěží, článků o uskutečněných akcí, recepty a mnohé další.   

   Píšeme články  do kroniky a největší zásluhu na tom má Karla Koukalová, která vždy poutavě zapíše zážitky z našich akcí. Také slečna Helena Górecká a manželé Popkovi přispívají svými články, aby Kronika byla pestrá a zajímavá.

Jednotlivé ročníky Kroniky jsou svázány v tvrdých deskách a jsou uloženy v Kontaktním centru SONS na Poštovní ulici v Třinci. Všem zájemcům jsou k nahlédnutí. Najdeme ji rovněž na našich webových stránkách, doplněnou o fotogalerii. Aby byla stále aktuální, o to se stará rovněž paní Alena Sikorová, za což jí patří poděkování.

   Veřejnost je rovněž informována o činnosti naší organizace prostřednictvím vývěsní skříňky, která je umístěna na ul.1.máje v Třinci. O náplň se stará také paní Alena Sikorová.

   Vyhotovili jsme letáky o činnosti naší organizace a tyto jsme umístili na nástěnku v čekárně do očních ambulancí v nemocnici na Sosně,  na MěÚ v Třinci, do Senior klubu, kde se scházíme a na Úřad práce

     V r. 2013 jsme zakoupili digitální čtecí zařízení, pomocí kterého můžeme číst například knihy, časopisy jak v českém, tak i polském a německém jazyku. Členům je velmi dobrým pomocníkem i při čtení různých dokumentů a faktur. Členové si mohou přístroj zapůjčit proti výpůjčnímu protokolu, který jim vystaví paní Marie Miziová na dobu zájemcem navrženou. 

 

h/ Kultura

 

     Zúčastnili jsme se 8 koncertů pořádaných DK Trisia. Kulturní referent pan Eduard Molin předal vždy zájemcům 10 volných vstupenek, které nám věnovalo ředitelství DK Trisia v Třinci. Nevšední zážitky z koncertů vážné hudby tak obohacují náš každodenní život.

   Kulturní referent organizuje rovněž program na klubových setkáních spolu s vedoucí klubu paní Věrou Molinovou. Dbají na to, aby program byl pestrý a zajímavý. Chtěla bych jim poděkovat za jejich dlouhodobou činnost ve funkcích kulturního referenta a vedoucí klubu jsou nepřetržitě od r. 2006. V příštím volebním období již nebudou kandidovat.

 

i/ Revizní komise

   Revize pokladní knihy byly prováděny pravidelně každé čtvrtletí, o čemž byl pořizován záznam. Rovněž inventura hmotného majetku a drobných kompenzačních  pomůcek  byla prováděna - viz podrobná zpráva vedoucí revizní komise paní Karly Koukalové.

Chtěla bych poděkovat paní Ludmile Nieslanikové, která pracovala v různých funkcích revizní komise, a to od r. 2006. Rovněž již nebude kandidovat.

.

j/ Sport                                                   

   Organizace vlastní dvě tandemová kola, která jsou k dispozici všem zájemcům z řad našich členů. Informaci, kde jsou kola umístěna, vám podají členové rady.

   Zúčastňujeme se soutěže v bowlingu, o který je značný zájem. Zúčastňujeme se rovněž pěších, spíše nenáročných vycházek, s ohledem na zdravotní stav a věkové složení našich členů. Pro zdatnější jsou pořádány vlakové zájezdy, o které je značný .zájem.

 

k/ Kandidáti do nové rady:

Vlastimila Popková – předsedkyně

Ing. Miroslav Popek – jednatel

Renáta Zvrtková – kulturní referent

Vladislav Marosz – sportovní referent

Věra Lasotová – vedoucí klubu

Věra Kleisová – členka revizní komise

 

Funkci ukončili :

Ingeborg Klepaczová – předsedkyně

Věra Molinová – vedoucí klubu

Eduard Molin – kulturní a sportovní referent

Ludmila Nieslaniková – členka revizní komise

Vlastimila Popková – jednatelka

 

 

V Třinci dne 27. 3. 2018   Ingeborg Klepaczová 

 

 

 

 

 Zpráva revizní komise za rok 2017

 

Revizní komise provedla kontrolu peněžních prostředků naší organizace, jak v hotovosti, tak i na bankovním účtu u Poštovní spořitelny ČSOB. Provedla kontrolu, zda jsou tyto prostředky vedeny podle platných předpisů, provedla kontrolu čerpání dotací, sponzorských darů a finančních příspěvků.

Předmětem kontroly revizní komise bylo i vedení evidence členské základny organizace a dodržování rámcového plánu aktivit klubových setkání i aktivit mimo Senior klub.

 

1.Pokladní kniha

Peněžní prostředky v hotovosti jsou vedeny v pokladní knize. Veškeré zápisy, týkající se příjmů a výdajů naší organizace, byly prováděny podle příjmových a výdajových pokladních dokladů, které jsou podepisovány pokladní i předsedkyní a podle data uloženy. Pokladní kniha se uzavírá měsíčně, fyzické

inventury peněžní hotovosti jsou prováděny čtvrtletně za přítomnosti pokladní a dvou členů revizní komise.

Podle provedené kontroly za rok 2017 bylo zjištěno, že stav peněz souhlasí se stavem uvedeným v pokladní knize.

 

2.Bankovní kniha

Peněžní prostředky bezhotovostní jsou vedeny na bankovním účtu u ČSOB a.s.. Veškeré platby z bankovního účtu jsou prováděny na základě vystavených příkazů k úhradě formou Internetbankingu, který byl zřízen na základě podpisů 2 členů naší organizace, kteří mají podpisové právo podle smlouvy uzavřené s ČSOBa.s.. Veškeré platby jsou vedeny v bankovní knize a měsíčně kontrolovány s bankovními výpisy.

Provedenou kontrolou za rok 2017 bylo zjištěno, že zápisy v bankovní knize i stavy peněz za jednotlivé měsíce souhlasí s bankovními výpisy.

 

 

3.Zpracování účetních dokladů

Veškeré účetní doklady naší organizace jsou zasílány účetní firmě KOČKA s.r.o. v Praze k proúčtování. Revizní komise provedla kontrolu „ Knihy odeslané pošty“, do které jsou zapisovány všechny odeslané doklady včetně data jejich odeslání. Bylo zjištěno, že stanovené termíny odeslání dokladů byly dodrženy.

 

4.Dotace a finanční příspěvky v roce 2016

-        Sponzorský dar František Martynek                             1.000,- Kč

-        Sponzorský dar PETARDA PRODUCTION, a.s.           30.000,-Kč

-        Sponzorský dar Honoris finance, a.s.                          10.000,- Kč

-        Sponzorský dar Ing. Sniegon                                         30.000,- Kč

-        Sponzorský dar Š. Hrubec                                              10.000,-Kč

-        Členské příspěvky                                                           10.460,-Kč

-        Příspěvek ze sbírky – pokl. Pejsci                                   9.875,- Kč

-        SONS – bílá pastelka                                                         6.800,- Kč

 

Provedenou kontrolou čerpání těchto prostředků nebyly zjištěny žádné nedostatky.

Podrobné čerpání jednotlivých dotací a finančních prostředků obsahuje zpráva o hospodaření naší organizace za rok 2017.

 

5.Vedení členské základny

Přijímání nových členů i vyřazování stávajících je evidováno běžně celý rok. Počet členů naší organizace k 1.1.2017 byl 117.

V roce 2017 bylo přijato 12 nových kmenových členů a 6 hostujících, vyřazeno 15 členů, stav členské základny k 31.12.2017 byl 114 kmenových a 6 hostujících  členů.

V roce 2018 byli přijati 3 členové kmenoví , vyřazen  byl 1 člen, 2 členové byli převedeni z hostujících do kmenových členů.  Stav členské základny k 27.3.2018 je 118 členů kmenových a 4 členů hostujících.

 

 

 

6.Rámcový plán aktivit

Rámcový plán aktivit klubové činnosti i mimo Senior klub byl dodržován. Během roku se provádělo upřesnění, případně doplnění akcí podle připomínek členů i podle stávající finanční situace naší organizace.

Poklady pro provedení kontroly poskytli revizní komisi:

-        Pokladní paní Marie Miziová

-        Členskou základnu sledovala  Marie Miziová

-        Vyúčtování peněžních prostředků v hotovosti i na běžném účtu předkládala pokladní členům rady každý měsíc na zasedání rady po celé sledované období

-        Měsíčně byli členové rady informováni o všech příjmech a výdajích a o stavu finanční hotovosti na běžném účtu i v příruční pokladně.

Revizní komise neshledala ve vedení účetní agendy a peněžních prostředků naší organizace žádné závady, za což patří dík paní Marií Miziové.

 

Plán klubové činnosti i plán akcí mimo Senior klub byl nejen plněn, ale i rozšířen o další akce, přednášky a setkání se zajímavými lidmi, za což patří dík a uznání předsedkyni klubu paní Věře Molinové , pracovnici Kontaktního centra paní Marii Miziové, radě i všem členům, kteří jednotlivé akce zabezpečovali.

 

 

Za revizní komisi:  předsedkyně : Karla Koukalová

                              členové : Ludmila Nieslaniková, Petr Chodura

V Třinci dne 27.3.2018

 

    

 

 

 

 

 

 

Protokol o výsledku voleb

konaných na shromáždění oblastní odbočky SONS ČR, z.s. v Třinci dne 27.3.2018

Volební komise ve složení:       Eduard Molin

                                                 Ludmila Nieslaniková

 

Ve volbách na předsedu Oblastní odbočky SONS ČR, z.s. v Třinci bylo odevzdáno celkem 57 hlasů, z nichž 0 bylo neplatných, 57 hlasů bylo platných.

Počet hlasů odevzdaných jednotlivým kandidátům je uveden v příloze tohoto protokolu.

Ve volbách na místopředsedu Oblastní odbočky SONS ČR, z.s. v Třinci bylo

Odevzdáno celkem 56 hlasů, z nichž 0 bylo neplatných, 56 hlasů platných.

Počet hlasů odevzdaných jednotlivým kandidátům je uveden v příloze tohoto

protokolu.

 

 

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR z.s.

oblastní odbočka Třinec

 

 

Kandidáti do nové rady dle abecedního seznamu:

 

 

                                                           pro              zdržel se                proti

1.       Lasotová Věra                           57                   0                           0     

 

2.       Marosz Vladislav                       57                   0                           0     

 

3.       Miziová Marie                            57                   0                           0

 

4.       ing. Popek Miroslav                  57                   0                           0     

 

5.       Popková Vlastimila                    57                   0                           0

 

6.       Sikorová Alena                          56                   1                           0     

 

7.       Zvrtková Renáta                        56                   1                           0

 

 

Revizní komise:

 

1.                 Chodura Petr                  57                   0                           0     

 

2.                 Kleisová Věra                  57                   0                           0

 

3.                 Koukalová Karla              57                   0                           0

Na shromáždění bylo přítomno 58 členů, kteří hlasovali zvednutím členského průkazu. Hlasovalo se po jménech. Každý člen rady obdržel 57  hlasů,  u každého jména byl jeden hlas, který se zdržel hlasování.

 

 Z navržených členů odbočkové rady byla vybrána předsedkyně

 Vlastimila Popková, která obdržela 57 hlasů.

 Rovněž z řad navržených členů odbočkové rady byla vybrána místopředsedkyně Alena Sikorová, která  obdržela 56 hlasů.

 

   Protokol o volbách byl řádně sepsán a podepsán  členy komise. Tento seznam je jeho součástí.

 

 

Předseda volební komise Eduard Molin

 

Třinec dne 27.3.2018

 

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR,  z.s.

oblastní odbočka Třinec

 

                                          USNESENÍ

           členského shromáždění konaného dne 27.3.2018

 

 

1.      Členské shromáždění schvaluje:

-      zprávu o hospodaření za rok 2017

-      rámcový rozpočet na rok 2018

-      zprávu revizní komise za rok 2017

-      výhledový plán klubové činnosti pro rok 2018

-      rámcový plán aktivit mimo klubová setkání pro rok 2018

   

2.      Členské shromáždění ukládá:

 

1.      Ve stanovených termínech plnit úkoly uložené radě

i revizní komisi

       2.  Na každém zasedání rady kontrolovat příjmy i výdaje

            za uplynulý měsíc

2.      Operativně měnit plán aktivit podle finanční situace

a zájmu členů organizace

       4.  Organizovat zájezdy i ostatní aktivity organizace nejen podle

            plánu činnosti, ale rozšířit je o další aktivity, které by přispěly

            k obohacení života členů naší organizace.

       5. Připomenout 100. výročí vzniku republiky na klubovém setkání.

 

 

       Za návrhovou komisi :  Koukalová Karla, Sikorová Alena

 

 

 

 

 

 

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých

oblastní odbočka Třinec

 

 

                                                                    Z Á P I S

                    z výročního členského shromáždění konaného dne 27.3.2018

 

Přítomni:  58 členů, 1 doprovod, 2 hosté

 

Program:  1.  Zahájení

                  2.  Schválení programu oblastního shromáždění

                  3.  Volby pracovních komisí

                  4.  Zpráva předsedy mandátové komise o usnášeníschopnosti

                  5.  Schválení rámc. plánu činnosti, klubových setkání a rámcového

                       rozpočtu pro rok 2018

                  6.  Zpráva o činnosti oblastní odbočky

                  7.  Zpráva o hospodaření oblastní odbočky v roce 2017

                  8.  Zpráva oblastní revizní komise

                  9.  Diskuse ke zprávám

                 10. Schválení způsobu voleb a počtu funkčních míst v oblastní radě

                       a oblastní revizní komisi

                 11. Volby oblastní rady a oblastní revizní komise

                 12. Vyhlášení výsledků voleb

                 13. Návrh usnesení, diskuse k usnesení a schválení usnesení

                 14. Závěr

 

1.  Shromáždění zahájila předsedkyně p. Ingeborg Klepaczová, přivítala

     přítomné členy a pana Mgr. Václava Poláška prezidenta SONS ČR.

     Pověřila vedením shromáždění člena naší organizace p. Karla Sliže.

 

2.  Program výročního shromáždění byl schválen.

 

3.  Byly zvoleny tyto pracovní komise:

 

     -  mandátová :          Marie Miziová

                                       Věra Kleisová

 

     -  volební komise :    Eduard Molin

                                        Ludmila Nieslaniková

 

-  návrhová komise:  Karla Koukalová

                                         Alena Sikorová

 

 4.  Zpráva předsedy mandátové komise: přítomných 58 + 1 doprovod,

      Shromáždění je usnášeníschopné.

 

5.     Rámcový plán činnosti, plán klubových setkání i rámcový rozpočet na r.2018 byl schválen bez připomínek.

 

6.     Zprávu o činnosti naší organizace zpracovala předsedkyně Ingeborg Klepaczová a přednesl ji p. Sliž, pověřený vedením shromáždění.

 

 

7.     Zprávu o hospodaření oblastní odbočky zpracovala a přednesla pokladní

p. Marie Miziová.

 

8.     Zprávu revizní komise, týkající se hospodaření, peněžních prostředků

na bankovním účtu i hotovosti v pokladně,kontroly vedení členské základny zpracovala a přednesla předsedkyně revizní komise p. Karla Koukalová.

 

9.     V diskusi prezident SONS ČR Mgr. Václav Polášek krátce pohovořil o činnosti naší odbočky a předal p. Ingeborg Klepaczové kytici a diplom, jako poděkování za dlouhodobou činnost ve funkci předsedkyně. K poděkování se připojila i p. Miziová a p. Sikorová předáním dárkového koše a kytice za

za všechny členy odbočky Třinec. Dárkové koše s kytičkou a poděkováním předaly i dalším odstupujícím členům rady p. Molinové, p. Nieslanikové a p.

Molinovi.

 

10. Volbu rady i revizní komise vedl Eduard Molin, dal schválit způsob voleb,

      počet funkčních míst v oblastní radě i v oblastní revizní komisi.

 

11.  Bylo voleno 7 členů rady a 3 členové revizní komise.

 

12.  Výsledky voleb oblastní rady a oblastní revizní komise vyhlásil Eduard

      Molin:

Předsedkyní byla zvolena p. Vlastimila Popková 57 hlasy, místopředsedkyní byla zvolena p. Alena Sikorová 56 hlasy,

 

13. Návrh usnesení zpracovaný návrhovou komisí ve složení:

      p. Karla Koukalová

      p. Alena Sikorová

      přednesla p. Karla Koukalová.

      Návrh byl schválen a je součástí tohoto zápisu.

 

14. Závěr:

      Předsedkyně p. Ingeborg Klepaczová ukončila oblastní shromáždění,

      poděkovala všem členům za účast, vyslovila přání, abychom se i v příštím 

      roce scházeli v tak hojném počtu, jak na klubových setkáních, tak i na

      zájezdech a výletech. Popřála všem dobré zdraví, optimismus i životní elán.

      Eduard Molin poděkoval předsedkyni za vzorné vedení naší organizace, 

      pokladní za bezchybné vedení předepsané evidence finančních prostředků

      v hotovosti i na bankovním účtu.

      Po skončení oficiální části vystoupili Benkovi  gajdoši z Mostů u

      Jablunkova.  

 

Zapsal: Ing. Miroslav Popek

 

V Třinci dne 27.3.2018